Sáng ngày 05 tháng 4 năm 2016, tại Hội trường H3, Khoa Quản trị doanh nghiệp đã tổ chức Hội nghị Thông báo kết quả nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2015 – 2016
Sáng ngày 30/10/2015, Khoa Quản trị doanh nghiệp đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Đạo đức và văn hóa kinh doanh trong bối cảnh hội nhập”
Ngày 16/10/2015, Khoa Quản trị doanh nghiệp tổ chức hội nghị tổng kết đào tạo giai đoạn 2010-2015 nhằm đánh giá những thành công và tồn tại của hoạt động đào tạo trong giai đoạn vừa qua.
Từ khi bắt đầu được tổ chức vào năm 2014, Giải cầu lông giảng viên Khoa Quản trị doanh nghiệp Mở rộng trở thành giải thể thao thường niên do Công Đoàn Khoa Quản trị doanh nghiệp tổ chức.