QUY ĐỊNH về thủ tục hành chính đối với sinh viên đại học chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 558 /QĐ - ĐHTM, ngày 19 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại)
QUY ĐỊNH về đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 555/QĐ-ĐHTM, ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại)