Bộ môn Quản trị chiến lược   11/16/2015 1:25:19 PM

Bộ môn Quản trị chiến lược

D:\Ha\du lieu cuu ngay -\Web\bm qtcl\FullSizeRender.jpg

1) Danh sách các giảng viên của bộ môn:

Bộ môn Quản trị chiến lược được thành lập năm 2005, đến nay bộ môn có tổng số 14 giáo viên đảm nhiệm giảng dạy nhiều học phần thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau.

TT

Họ và tên

Học hàm,

học vị

Chức vụ

1

Đỗ Thị Bình

TS

Trưởng BM, Giảng viên

2

Phan Đình Quyết

ThS

Phó Trưởng Giảng viên

3

Lưu Thị Thùy Dương

ThS

Giảng viên

4

Nguyễn Thị Uyên

ThS

Giảng viên

5

Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt

ThS

Giảng viên

6

Nguyễn Phương Linh

ThS

Giảng viên

       7

Đào Lê Đức

ThS

Giảng viên

8

Nguyễn Thị Vân

ThS

Giảng viên

9

Phùng Mạnh Hùng

ThS

Giảng viên

10

Vũ Thị Thùy Linh

ThS

Giảng viên

11

Nguyễn Hoàng Nam

ThS

Giảng viên

12

Nguyễn Hoàng Long

PGS. TS

Phó Hiệu trưởng,

Giảng viên cao cấp

(kiêm nhiệm)

13

Nguyễn Đức Nhuận

TS

Trưởng phòng HCTH,

Giảng viên

kiêm nhiệm

    14        Nguyễn Hoàng Việt      PGS. TS

Trưởng phòng QL Khoa học,

Giảng viên cao cấp

(kiêm nhiệm)

Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy các học phần:

TT

Tên học phần

1

Quản trị chiến lược

2

Chiến lược kinh doanh quốc tế

3

Quản trị chiến lược toàn cầu

4

Quản trị chiến lược nâng cao

5

Quản trị thị trường chiến lược

Các tài liệu, giáo trình đã xuất bản:

TT

Tên tài liệu

Loại tài liệu

NXB

Năm XB

1

Chiến lược kinh doanh quốc tế

Giáo trình

Thống kê

2004

2

Quản trị chiến lược

Giáo trình

Thống kê

2015

3

Marketing thương mại điện tử

Giáo trình

Thống kê

2012

4

Phát triển chiến lược kinh doanh của các DN ngành may Việt Nam

Tham khảo

Thống kê

2013

5

Chiến lược thương mại điện tử của các DN Việt Nam

Chuyên khảo

Thông tin - Truyền thông

2013