Đề cương học phần Văn hóa kinh doanh   11/24/2015 9:33:55 PM        

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

VĂN HÓA KINH DOANH

 

1.      Tên học phần: VĂN HÓA KINH DOANH (BUSINESS CULTURE)

2.      Mã học phần: BMGM1221

3.      Số tín chỉ: 2 (24,6)

  (để học được học phần này, người học phải dành ít nhất 60 giờ chuẩn bị cá nhân)        

4.      Điều kiện học phần:

- Học phần tiên quyết:                                               Mã HP:

- Học phần học trước:    Quản trị học                       Mã HP: BMGM0111

- Học phần song hành:                                               Mã HP:

- Điều kiện khác:

5.      Đánh giá:            - Điểm chuyên cần: 10%

                                    - Điểm thực hành:    30%

                                    - Điểm thi hết HP:    60%

6.      Thang điểm: 10 sau đó quy đổi sang thang điểm chữ

7.      Cán bộ giảng dạy học phần:

7.1.           CBGD cơ hữu:

1) PGS.TS Trần Hùng

2) PGS.TS Bùi Hữu Đức

3) Th.S Trần Thị Hoàng Hà

4) Th.S Nguyễn Thị Thanh Nhàn

5) Th.S Phạm Trung Tiến

6) Th.S Lê Tiến Đạt

7) Th.S Dương Thị Thuý Nương

8) Th.S Đào Hồng Hạnh

9) Th.S Phương Thanh Thanh

10) CN. Trịnh Đức Duy

11) CN. Nguyễn Thị Quỳnh Mai

7.2.           CBGD kiêm nhiệm thường xuyên:

1)     PGS.TS Nguyễn Thị Bích Loan

 

 

7.3.           CB thực tế báo cáo chuyên đề:

1) Đặng Sỹ Hùng                                 Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Thiên Sơn

2) Nguyễn Xuân Biên                         Công ty Toyota Mỹ Đình

8.      Mục tiêu của học phần:           

- Mục tiêu chung: Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các yếu tố cấu thành văn hóa kinh doanh, tổng quan về văn hóa kinh doanh Việt Nam và một số nước trên thế giới, những nội dung xây dựng và phát triển văn hóa kinh doanh.

- Mục tiêu cụ thể: Cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng:

+ Về kiến thức: khái niệm văn hóa kinh doanh và các yếu tố cấu thành của văn hóa kinh doanh, xây dựng và phát triển văn hóa kinh doanh

+ Về kỹ năng: những kỹ năng cần thiết để xây dựng, ứng dụng và phát triển những giá trị văn hóa kết tinh vào hoạt động học tập và hoạt động kinh doanh.

9.      Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần thuộc khối kiến thức ngành của các chuyên ngành thuộc ngành quản trị kinh doanh trong chương trình đào tạo đại học

Học phần bao gồm những nội dung cơ bản sau: tổng quan về văn hóa kinh doanh và các yếu tố cấu thành; đề cập đến một số đặc trưng cần quan tâm của văn hóa kinh doanh Việt Nam và một số nước trên thế giới; phân tích sâu hai trong số các yếu tố cấu thành nên văn hóa kinh doanh đó là văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp; nội dung và nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng và phát triển văn hóa kinh doanh.

This subject is in the system of knowledge required for specialised branches of business administration syllabus.

Subject content includes basic overview on business culture and the elements; mention features of the business culture of Vietnam and some countries in the world; analysis of these two factors constitute business culture that is entrepreneur culture, corporate culture, the contents and factors affecting the business culture formation and development.

10. Tài liệu tham khảo:

10.1.       TLTK bắt buộc:

Bộ môn Nguyên lý Quản trị, Bài giảng học phần Văn hóa kinh doanh

[1] Dương Thị Liễu (2009), Văn hóa kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

[2] Trần Hữu Quang & Nguyễn Công Thắng (2007), Văn hóa kinh doanh - Những góc nhìn, NXB Trẻ

[3] Trần Nhoãn & Trần Dũng Hải (2009), Văn hóa doanh nghiệp và doanh nhân, NXB Thanh niên

[4] Steve Harrison (2007), The Manager’s Book of Decencies, NXB McGraw-Hill

[5] Edgar H. Schein (2004), Organizational Culture and Leadership - 3th Edition, NXB Jossey-Bass Business & Management

10.2.       TLTK khuyến khích (Websites):

[6] Vương Quân Hoàng (2007), Văn minh làm giàu – nguồn gốc của cải, NXB Chính trị Quốc gia

[7] Phạm Mai Hương (2006), Nghệ thuật kinh doanh ứng xử văn hóa một số nước trên thế giới, NXB Văn hóa thông tin

[8] Nguyễn Mạnh Quân (2011), Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty, NXB Đại học Kinh tế quốc dân

[9] Websites:

 http://vanhoadoanhnhan.net/

www.saga.vn/

http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/

11. Đề cương chi tiết học phần:

Nội dung

Tài liệu tham khảo

Số TLTK

Trang

Mở đầu: Giới thiệu môn học, mục đích, yêu cầu, phương pháp nghiên cứu, tài liệu tham khảo

Chương 1: Tổng quan về văn hóa kinh doanh

1.1. Khái niệm và vai trò của văn hóa kinh doanh

1.1.1. Khái niệm và các yếu tố cấu thành văn hóa

1.1.2. Khái niệm văn hóa kinh doanh

1.1.3. Vai trò của văn hóa kinh doanh

1.2. Các yếu tố cấu thành văn hóa kinh doanh

1.2.1. Văn hóa doanh nhân

1.2.2. Văn hóa doanh nghiệp

1.2.3. Các yếu tố khác

1.3. Khái quát về văn hóa kinh doanh Việt Nam và một số nước trên thế giới

1.3.1. Khái quát về văn hóa kinh doanh Việt Nam

1.3.2. Khái quát về văn hóa kinh doanh ở một số quốc gia

 

 

 

 

[1]

[1]

[1]

[1]

 

 

 

[2]

 

 

 

 

 

 

8-15

22-23

42-48

23-32

 

 

 

181-222

 

Chương 2: Văn hóa doanh nhân

2.1. Khái luận chung về văn hóa doanh nhân

2.1.1. Khái niệm và vai trò của doanh nhân

2.1.2. Văn hóa doanh nhân

2.2. Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nhân

2.2.1. Năng lực của doanh nhân

2.2.2. Tố chất doanh nhân

2.2.3. Đạo đức doanh nhân

2.2.4. Phong cách doanh nhân

 

 

[1]

[1]

[2]

 

 

 

196-197,200-202

203-204

49-107

 

Chương 3. Văn hóa doanh nghiệp

3.1. Khái niệm và vai trò của văn hóa doanh nghiệp

3.1.1. Khái niệm văn hóa doanh nghiệp

3.1.2. Vai trò của văn hóa doanh nghiệp

3.2. Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp

3.2.1. Những yếu tố hữu hình

3.2.2. Những yếu tố vô hình

 

 

[1]

[1]

[5]

[2]

 

 

 

258-260

264-267

25-37

239-240

 

Chương 4. Xây dựng và phát triển văn hóa kinh doanh

4.1. Các nội dung xây dựng và phát triển văn hóa kinh doanh

4.1.1. Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nhân

4.1.2. Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp

4.1.3. Xây dựng và phát triển các yếu tố khác

4.2. Các nhân tố ảnh hưởng xây dựng và phát triển văn hóa kinh doanh

4.2.1. Các nhân tố khách quan

4.2.2. Các nhân tố chủ quan

 

 

 

 

[2]

[4]

[3]

 

[3]

 

 

 

 

 

61-65

151-209

122-195

300-305

87-121

 

   Phân bổ thời gian:

 

TT

 

Chương

 

Tổng số

(tiết)

 

Lý thuyết

Bài tập/thực hành/thí nghiệm/thảo luận

1

Chương 1

 

6

 

2

Chương 2

 

6

 

3

Chương 3

 

6

 

4

Chương 4

 

6

 

 

Kiểm tra

 

 

1

 

Thảo luận

 

 

5

 

Tổng

30

24

6

Đề cương đã được thông qua Hội đồng khoa ngày      tháng      năm 2012

  CHỦ TỊCH HĐ KHOA                                                                 TRƯỞNG BỘ MÔN

  (Ký và ghi rõ họ tên)                                                              (Ký và ghi rõ họ tên)

 

  HIỆU TRƯỞNG

 Duyệt