Lý lịch khoa học ThS Phương Thanh Thanh   11/13/2015 3:13:57 PM

LÝ LỊCH KHOA HỌCI. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Phương Thanh Thanh

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 11/09/1981

Nơi sinh: Ba Vì, Hà Tây

Quê quán: Ba vì – Hà Tây

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị :2006,Pháp

Chức danh khoa học cao nhất:

Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Quản trị doanh nghiệp

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: CQ: NR: DĐ: 0979951888

Fax:

Email:phuongthanhthanh11@gmail.com


II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính Quy

Nơi đào tạo: Đại học Thương mại

Ngành học: Quản trị doanh nghiệp

Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2003

Bằng đại học 2: Năm tốt nghiệp:

  1. Sau đại học

- Thạc sĩ chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Năm cấp bằng: 2006

Nơi đào tạo: Đại Học University Méditerane Marseille II- France

- Tiến sĩ chuyên ngành: Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:

- Tên luận án:

  1. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh Mức độ sử dụng: B


  1. Pháp Mức độ sử dụng: nghe nói đọc viết tốt    1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhận

2011 - nay

Bộ môn Nguyên lý quản trị, Khoa Quản trị doanh nghiệp

Giảng viên


    1. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài


 

N ghiên cứu văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, vận dụng vào việc vào việc giảng dạy và học tập học phần “ Văn hóa kinh doanh” ở trường Đại Học Thương Mại

1/10/2013 -> 31/5/2014

Cấp Trường

Chủ nhiệm

  1. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Quan hệ doanh nhiệp với khách hàng

2013

Tạp chí Giáo dục lý luận

2

Một số vấn đề quản trị trong các doanh nghiệp Nhật Bản


 

2014

Tạp chí của Tổng Công ty Công Nghiệp Tàu Thủy

3

Văn hóa kinh doanh trong xu thế hội nhập

2015

Tạp chí Công nghiệp Tàu Thủy


 

 

 

 

Hà Nội, ngày 9 tháng 11 năm 2015

Xác nhận của Trưởng bộ môn/phòng/đơn vị Người khai ký tên

(Ghi rõ chức danh, học vị)Phương Thanh Thanh