Lý lịch khoa học ThS Nguyễn Thị Quỳnh Mai   11/13/2015 3:16:25 PM

LÝ LỊCH KHOA HỌC 1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 07-01-1985

Nơi sinh: Hòa Bình

Quê quán: Phú Kim – Thạch Thất – Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị:2014, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:

Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Quản trị doanh nghiệp

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: CQ: NR: DĐ: 0989 070 185

Fax:

Email:mai.nguyenthiquynh@gmail.com


II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính Quy

Nơi đào tạo: Đại học Thương mại

Ngành học: Quản trị doanh nghiệp

Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2008

Bằng đại học 2: Năm tốt nghiệp:

 1. Sau đại học

- Thạc sĩ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Năm cấp bằng: 2014

Nơi đào tạo: Đại học Thương mại

- Tiến sĩ chuyên ngành: Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:

- Tên luận án:


 1. Ngoại ngữ:

 1. Tiếng Anh Mức độ sử dụng: B

 2. Tiếng Pháp Mức độ sử dụng: C  1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhận

Tháng 1/2011 - nay

Bộ môn Nguyên lý quản trị, Khoa Quản trị doanh nghiệp

Giảng viên


  1. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài


 

Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố khách hàng đến hoạt động quản trị chuỗi siêu thị tại Hà Nội

2013-2014

Cấp Trường

Chủ nhiệm


Hà Nội, ngày 9 tháng 11 năm 2015

Xác nhận của Trưởng bộ môn/phòng/đơn vị Người khai ký tên

(Ghi rõ chức danh, học vị)Nguyễn Thị Quỳnh MaiXác nhận của Trường

HIỆU TRƯỞNG