Lý lịch khoa học TS. Trần Thị Hoàng Hà   11/13/2015 3:23:44 PM

LÝ LỊCH KHOA HỌC


  1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Trần Thị Hoàng Hà

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 12/05/1977

Nơi sinh: Hà Nội

Quê quán: Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2013, Việt Nam

Chức vụ (hiện tại): Phó trưởng khoa

Đơn vị công tác (hiện tại): Khoa Quản trị doanh nghiệp - Trường đại học Thương mại.

Điện thoại liên hệ: 0912256459

Fax:

Email: tranhoangha1205@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Thương mại

Ngành học: Quản trị kinh doanh

Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 1998

  1. Sau đại học:

- Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh tế các ngành sản xuất và dịch vụ. Năm cấp bằng: 2004.

Nơi đào tạo: Đại học Thương mại

- Tiến sĩ chuyên ngành: Thương mại Năm cấp bằng: 2013.

Nơi đào tạo: Đại học Thương mại

- Tên luận án: “Hoàn thiện quản trị thị trường chiến lược ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ trên địa bàn Hà Nội”

  1. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh C

III.QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhận

11/1998 - 5/2006

Bộ môn Quản trị căn bản

Giảng viên

5/2006 đến nay

Khoa Quản trị doanh nghiệp

Phó trưởng khoa

    1. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

4. Nghiên cứu khoa học

Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học, công trình nghiên cứu

Năm công bố

Tên bài báo,tên các công trình khoa học đã nghiên cứu

Tên, số tạp chí công bố, tên sách, mã số đề tài

Mức độ tham gia (là tác giả/đồng tác giả)

2002

Nâng cao khả năng cạnh tranh của Tổng công ty thép Việt Nam

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Chủ trì đề tài

2001

Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch trong các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn Hà Nội

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ

Thành viên tham gia

2004

Một số ý kiến về triển khai Nghị định 90-CP về hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tạp chí khoa học thương mại số 4+5/2004

Đồng tác giả

2004

Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ với việc nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nước ta

Tạp chí khoa học thương mại số 6/2004

Đồng tác giả

2006

Nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Internet trong giai đoạn 2005- 2010

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế : Những vấn đề cơ bản vê quản trị kinh doanh và thương mại trong bối cảnh công nghê thông tin và kinh tế tri thức, tháng 8/2006

Tác giả

2006

Nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn Hà Nội (nghiên cứu điển hình tại Tổng công ty thương mại Hà Nội)

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ

Thành viên tham gia

2007

Nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn Hà Nội

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ

Thành viên tham gia

2009

Thắt chặt liên kết hướng dẫn thực tập tốt nghiệp một giải pháp nhằm tăng cường tương tác giữa nhà trường và doanh nghiệp

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Tương tác “Trường đại học – doanh nghiệp ” theo mục tiêu nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội và năng lực canh tranh cốt lõi của doanh nghiệp

Tác giả

2010

Một số vấn đề về tái cấu trúc thị trường chiến lược của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam trong thời kỳ hậu khủng hoảng

Kỷ yếu hội thảo “Tái cấu trúc doanh nghiệp”

Tác giả

2010

Một số vấn đề về quản lý sinh viên trong điều kiện đào tạo theo học chế tín chỉ

Kỷ yếu hôi thảo “Đổi mới phương pháp đào tạo và quản lý đào tạo đáp ứng tuyên bố chuẩn đầu ra các chuyên ngành – Tổng kết 5 năm và định hướng phát triển””

Tác giả

2011

Thực trạng quản trị thị trường chiến lược của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Nội

Tạp chí khoa học thương mại, số 45, tháng 12/2011

Tác giả

2012

Mô hình triển khai quản trị thị trường chiến lược của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tạp chí khoa học thương mại, số 47, tháng 4/2012

Tác giả

2012

Quản trị thị trường chiến lược – Một giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp bán lẻ quy mô vừa và nhỏ

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 2 : “Hội nhập: cơ hội và thách thức”

Tác giả

2013

Lựa chọn giá trị cung ứng cho thị trường chiến lược – yếu tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp bán lẻ vừa và nhỏ ở Việt nam

Tạp chí khoa học thương mại, số 57, tháng 5/2013

Tác giả

2014

Quản trị thị trường chiến lược trong các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe máy Việt Nam

Tạp chí công thương số 8+9 tháng 4+5/2014

Tác giả

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015

Xác nhận của Trưởng bộ môn Người khai ký tên


Xác nhận của Trường TS. Trần Thị Hoàng Hà

HIỆU TRƯỞNG