CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH   11/24/2015 1:59:09 PM

1.      Các vấn đề về nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực kinh doanh, hiệu quả kinh doanh, phát triển chuỗi giá trị của doanh nghiệp

2.     Các vấn đề về chiến lược kinh doanh, quản trị chiến lược kinh doanh, chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp, phát triển các loại hình doanh nghiệp

3.      Các vấn đề về phát triển văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân

4.      Các vấn đề về quản trị cung ứng, dự trữ, tiêu thụ sản phẩm, quản trị dự án, quản trị sản xuất và quản trị rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp

5.      Các vấn đề về phát triển thị trường, quản trị thị trường chiến lược của doanh nghiệp